Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban:
GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok
kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.

1. Adatkezelő megnevezése

… (a továbbiakban: …)
Székhely: Szolnok
Postacím:
E-mail: info@bogosdaniel.hu
Telefon: +36 20 533 7939
Honlap: bogosdaniel.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő honlapján keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos
szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

– a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV)

– a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelet (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500335.KOR)

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat kezelésének célja: Az Adatkezelő által működtetett internetes weboldalon
keresztül benyújtott megkeresések, jelentkezések, kérelmek fogadása, kezelése.

– Felhasználónév/Név: a felhasználónév/Név az egyes adatbázisokban történő
azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.

– E-mail cím: az e-mail cím az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás célját
szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót, hírlevelet, tájékoztatást.

– Jelszó: a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes
adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail
cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó
nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A
hozzájárulását az … e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

3.4. Adatok forrása: Közvetlenül az érintett

3.5. Címzett (ha van): Az Adatkezelővel együttműködő vállalkozások.

3.6. Közlés célja (ha van címzett): Külső adatátadás nincs, csak csoporton
belüli feldolgozás.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb
30 napon belül teljesíti.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét
vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

4.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adakezelőtől a
személyes adatainak a törlését. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

4.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes
adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés
ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

5.1. Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

5.2. Az érintett felügyeleti hatósághoz címzett panasza

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu